C# Veri Tabanı ve DataGrid İşlemleri

Programın Özellikleri

Access veri tabanını kullanmaktadır

Veri tabanına;

-Veri ekleme

-Veri silme

-Veri Güncelleme

-Veri araması yapma

-İstenen veriyi farklı renkte gösterme

-Tüm kayıtları gösterme 

özeliklerine sahiptir.

İndirme Linki

Turbobit

Örnek Video

Programın Kodları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace Veri_Tabani_İslemeri
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=vt1.mdb");
    public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();
    public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    public DataSet dtst = new DataSet();
    string guncelle = "";//Bunu Güncellemede Kullanıcaz
    //-------------------------------------------------------------------------------------------------   
    public void listele()//DataGrid' e verileri çekmek için bu kodlar çalışacak.
    {
      bag.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From Tablo1", bag);
      adtr.Fill(dtst, "Tablo1");
      dataGridView1.DataSource = dtst.Tables["Tablo1"];
      adtr.Dispose();
      bag.Close();
    }

    //------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    public void kayitsayisi()//Kayıt Sayısını Göstermek İçin Bu kodları Çalışıcak.
    {
      bag.Open();
      DataSet dtst = new DataSet();
      string sorgu = "SELECT * FROM Tablo1";
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(sorgu, bag);
      bag.Close();
      adtr.Fill(dtst, "Tablo1");
      dataGridView1.DataSource = dtst.Tables[0];
      for (int i = 0; i < dataGridView1.RowCount; i++)
      {
        label7.Text = Convert.ToString(i);

      }
    }
    //------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      //Burda DataGrid üzerine tıklandığında textBox' lara veriler aktarılıyor.
      //Try Catch yapısına koymamın nedeni Datagrid'in veri değilde başka yerlerine tıklandığında hata vermesidir.
      try
      {
        guncelle = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString();
        textBox6.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString();
        textBox7.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString();
        textBox8.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[2].Value.ToString();
        textBox9.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value.ToString();
        textBox10.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[4].Value.ToString();

      }
      catch
      {
        ;
      }
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Kaydetme Kodları

      if (textBox1.Text == "" || textBox2.Text == "" || textBox3.Text == "" || textBox4.Text == "" || textBox5.Text == "")
        MessageBox.Show("Tüm Alanları Doldurunuz");
      //TextBoxların içleri boşsa bize mesaj vericek.

      else
      {

        //Burda daha önce aynı tc nin kayıtlı olup olmadığına bakıyoruz.
        //ilk önce tc alanını çekiyo ve textbox1 deki metinle karşılaştırıyo aynıysa alltaki mesajı veriyor.
        //------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        string sorgu = "Select *From Tablo1 WHERE tc='" + textBox1.Text + "'";
        bag.Open();
        OleDbCommand okuma = new OleDbCommand(sorgu, bag);
        OleDbDataReader oku = okuma.ExecuteReader();
        string kontrol = "";
        while (oku.Read() == true)
        {
          kontrol = (oku[0].ToString());
        }
        bag.Close();

        if (textBox1.Text == kontrol)
          MessageBox.Show("Bu TC Kayıtlıdır.", "Dikkat", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.None);
        //------------------------------------------------------------------------------------------------- 


        //Eğer aynı değilse burdaki kaydetme kodları çalışıyor.
        else
        {
          string tc = textBox1.Text;
          string ad = textBox2.Text;
          string soyad = textBox3.Text;
          string il = textBox4.Text;
          string ilce = textBox5.Text;
          bag.Open();
          kmt.Connection = bag;
          kmt.CommandText = "INSERT INTO Tablo1 VALUES ('" + tc + "','" + ad + "','" + soyad + "','" + il + "','" + ilce + "')";
          kmt.ExecuteNonQuery();
          bag.Close();
          MessageBox.Show("Kayıt Tamamlandı.", "Kayıt Başarılı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

          //Burda DataGrid' i temizliyor ve tekrar verileri çekiyor.
          dataGridView1.Columns.Clear();
          dtst.Tables.Clear();
          dataGridView1.Refresh();
          listele();//Listelemeyi tekrar yapıyor.
          button2.PerformClick();//Bu kod button2 nin çalışmasını sağlar.Yani TextBoxları Temizliyor.
          kayitsayisi();//Kayıt Sayısını getiriyor.
        }
      }
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Güncelleme Kodları

      if (textBox6.Text == "" || textBox7.Text == "" || textBox8.Text == "" || textBox9.Text == "" || textBox10.Text == "")
        MessageBox.Show("Tüm Alanları Doldurunuz");
      //TextBoxların içleri boşsa bize mesaj vericek.

        else
        {
        //Burda güncellemeyi tek tek yapıyo ama tc yi değiştiremiyoruz onu bir kere girebiliyoruz.
          bag.Open();
          OleDbCommand komut1 = new OleDbCommand("Update Tablo1 set ad='" + textBox7.Text + "' where tc like'" + guncelle + "'", bag);
          komut1.ExecuteNonQuery();
          OleDbCommand komut2 = new OleDbCommand("Update Tablo1 set soyad='" + textBox8.Text + "' where tc like'" + guncelle + "'", bag);
          komut2.ExecuteNonQuery();
          OleDbCommand komut3 = new OleDbCommand("Update Tablo1 set il='" + textBox9.Text + "' where tc like'" + guncelle + "'", bag);
          komut3.ExecuteNonQuery();
          OleDbCommand komut4 = new OleDbCommand("Update Tablo1 set ilce='" + textBox10.Text + "' where tc like'" + guncelle + "'", bag);
          komut4.ExecuteNonQuery();

          //Burda DataGrid' i temizliyor ve tekrar verileri çekiyor.
          bag.Close();
          dataGridView1.Columns.Clear();
          dtst.Tables.Clear();
          dataGridView1.Refresh();

          listele();//Listelemeyi tekrar yapıyor.
          button2.PerformClick();//Bu kod button2 nin çalışmasını sağlar.Yani TextBoxları Temizliyor.
          kayitsayisi();//Kayıt Sayısını getiriyor.
        }
      }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox6.Text == "")
      //Eğer Textbox6 boşsa yani sağdaki text oraya gelicek çünkü kayıt seçilmediğinde hata vercek
      {
        MessageBox.Show("Kayıt Seçilmedi");
      }
      else
      { 
        //Kayıt seçildiğinde silinsin mi diye sorcak yanıt evetse silme kodunu çalıştırcak.
        DialogResult cevap;
        cevap = MessageBox.Show("Kaydı silmek istediğinizden emin misiniz?", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
        if (cevap == DialogResult.Yes)
        {
          bag.Open();
          kmt.Connection = bag;

          kmt.CommandText = "DELETE from Tablo1 WHERE tc='" + textBox6.Text + "'";
          kmt.ExecuteNonQuery();

          kmt.Dispose();
          bag.Close();
          MessageBox.Show("Kayıt Silindi.", "Kayıt Silme", MessageBoxButtons.OK);
          //Burda DataGrid' i temizliyor ve tekrar verileri çekiyor.
          dataGridView1.Columns.Clear();
          dtst.Tables.Clear();
          dataGridView1.Refresh();
          listele();//Listelemeyi tekrar yapıyor.
          button2.PerformClick();//Bu kod button2 nin çalışmasını sağlar.Yani TextBoxları Temizliyor.
          kayitsayisi();//Kayıt Sayısını getiriyor.
          
        }
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ///TextBox ların içini temizliyoruz burda
      textBox1.Text = "";
      textBox2.Text = "";
      textBox3.Text = "";
      textBox4.Text = "";
      textBox5.Text = "";
      textBox6.Text = "";
      textBox7.Text = "";
      textBox8.Text = "";
      textBox9.Text = "";
      textBox10.Text = "";
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Form açılır açılmaz datagrid üzerine verileri çekiyor ve kayıt sayısını getiriyor.
     
      listele();
      kayitsayisi();
      button2.PerformClick();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Burda adı yazılan kişinin arka plan rengi kırmızı olacak
      bag.Open();
      DataSet dtst = new DataSet();
      string sorgu = "SELECT * FROM Tablo1";
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(sorgu, bag);
      adtr.Fill(dtst, "Tablo1");

      dataGridView1.DataSource = dtst.Tables[0];

      for (int i = 0; i < dtst.Tables[0].Rows.Count; i++)
      {
        string a = Convert.ToString(dtst.Tables[0].Rows[i][1]);//ada göre burası dizi mantığına göre arıyor
        //1'i 0 yaparsanız tc ye göre yapar 2 yaprsanız soyada göre

        //Adı yazılan kişinin(kişilerin)arkaplanını kırmızı yapıcak.
        if (a == textBox11.Text)
          dataGridView1.Rows[i].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Red;
      }
      bag.Close();
      //Kayıt Sayısını Getiriyor.
      for (int i = 0; i < dataGridView1.RowCount; i++)
      {
        label7.Text = Convert.ToString(i);

      }
      
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Ada göre arama yapmak için kullanılan kodlar  
      bag.Open();
      DataSet dtst = new DataSet();
      string sorgu = "SELECT * FROM Tablo1 where ad='" + textBox12.Text + "'";
      //Sorguda ad' soyad yaparsanız soyada göre arama yapar ne yazarsanız ona göre arar.
      //Burdada listeler.
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter(sorgu, bag);
      adtr.Fill(dtst, "Tablo1");
      dataGridView1.DataSource = dtst.Tables[0];

      bag.Close();
      //Kayıt Sayısını Getiriyor.
      for (int i = 0; i < dataGridView1.RowCount; i++)
      {
        label7.Text = Convert.ToString(i);

      }
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
      kayitsayisi();
      button2.PerformClick();
    }
    }
  }
Processing your request, Please wait....
logo